Xin cứu chữa

  • T6, 15/12/2017 - 00:29
  • admin
Thumbnail

XIN CỨU CHỮA

[Ân khúc Mt 9:27-31]

Chúa Giêsu là ánh sáng chân lý

Soi những ai còn trong bóng tối tăm

Khi Ngài đến, người mù thấy rõ ràng

Và người điếc cũng nghe được rất rõ (1)

Col 2 content area

Ngài là Đấng quyết bảo vệ công lý

Thương kẻ nghèo bị ghét bỏ, khinh chê

Ngài nhân hậu, không ngoảnh mặt làm ngơ

Giàu thương xót, lắng nghe lời cầu cứu (2)

 

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng toàn năng, hằng hữu

Con mù lòa, xin thương chữa lành con

Để thấy Ngài hiện diện nơi tha nhân

Lạy Thiên Sai, xin mau đến phù trợ! (3)

TRẦM THIÊN THU

 

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 8-12-2017

 

(1) Is 29:18 – “Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy”.

 

(2) Tv 22:25 – “Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu”.

 

(3) Tv 70:2 – “Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ”.