Vui Học Thánh Kinh CN 27 TN A

  • T2, 11/09/2017 - 14:10
  • admin

CHÚA NHẬT 27 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 21,33-43

 

 

 

Tin Mừng

 

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 

 

33 "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey.

 

34 When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce.

 

35 But the tenants seized the servants and one they beat, another they killed, and a third they stoned.

 

36 Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way.

 

37 Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will respect my son.'38  But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.'39 They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him.

 

40 What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?"

 

41 They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times."

 

42 Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures: 'The stone that the builders rejected has become the cornerstone; by the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes'?43 Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit.

 

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

 

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 21,35 :

 

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Ông chủ trồng một vườn nho rồi trao cho ai canh tác? (Mt 21,33)

a. Tá điền.

b. Các môn đệ.

c. Người làm thuê.

d. Các đầy tớ.

 

02. Đây là hành động của những tá điền đối với những người đến thu lợi cho chủ: (Mt 21,35)

a. Đánh người này.

b. Ném đá người kia.

c. Giết người nọ.

d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Khi gặp chính con trai của ông chủ sai đến, bọn tá điền gọi người con ấy là gì? (Mt 21,37)

a. Người con yêu dấu của ông chủ.

b. Đứa thừa tự đây rồi.

c. Người con trai một của ông chủ.

d. Ông chủ tương lai.

 

04. Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ đối xử với bọn tá điền thế nào? (Mt 21,41)

a. Tru diệt bọn chúng.

b. Thưởng công cho chúng.

c. Khen thưởng.

d. Mở tiệc đãi bọn chúng.

 

05. Kinh Thánh nói : Tảng đá người thợ xây loại bỏ sẽ trở nên cái gì? (Mt 21,42)

a. Sẽ trở nên hữu dụng.

b. Đá tảng góc tường

c. Được xây bờ tường.

d. Được làm đường đi.

 

 

III.  Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý:

 

01. Ông chủ trao cho các tá điền canh tác vườn gì? (Mt 21,33).

 

02. Với bọn ác nhân, khi ông chủ đến sẽ đối xử với bọn chúng thế nào? (Mt 21,42)

 

03. Khi mùa hái nho đến, ông sai các đầy tớ đến với các tá điền để làm gì? (Mt 21,34).

 

04. Khi mùa nào đến thì ông chủ sai các đầy tớ đến với các tá điền để thu hoa lợi? (Mt 21,34).

 

05. Kinh Thánh có câu:  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là … … …  của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. (Mt 21,42).

 

06. Khi gặp chính con trai của ông chủ sai đến, bọn tá điền gọi người con ấy là gì? (Mt 21,37)

 

07. Ông chủ đã sai ai đến với các tá điền để thu hoa lợi? (Mt 21,34).

 

Hàng dọc: chủ đề ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường."

Tin Mừng thánh Mátthêu 21,42b

 

 

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 27 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề:

Sự tàn nhẫn

 

* Tin Mừng thánh Mátthêu 21,35 :

 

Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Tá điền (Mt 21,33)

02. d. Cả a, b và c đúng (Mt 21,35)

03. b. Đứa thừa tự đây rồi (Mt 21,37)

04a. Tru diệt bọn chúng (Mt 21,41)

05. b. Đá tảng góc tường (Mt 21,42)

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01Vườn nho (Mt 21,33)

02. Tru diệt (Mt 21,42)

03. Thu hoa lợi (Mt 21,34)

04. Hái nho (Mt 21,34)

05. Công trình (Mt 21,42)

06. Đứa thừa tự (Mt 21,37)

07. Đầy tớ (Mt 21,34)

 

Hàng dọc: Vườn nho

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2017/09/vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-27-tn-a.html